Mali durumunuzu daha detaylı analiz edebilmeniz için yönetim raporlamasına ihtiyacınız var. Yönetim raporlamasının kapsadığı bazı raporlar:

  1. Çeşide göre Gelir Tablosu
  • Departman
  • Takım
  • İş kolu
  • Müşteri sınıfı

2. Gerçekleşme oranları (KPI)

3. Kullanım bazlı raporlar

Finansal raporlamanın aksine yönetim raporlaması zorunlu olmayıp işletme içi kullanıcılara yönelik hazırlanır. Firmanız yasa koyucunun belirlediği politika, yöntem ve kurallara uymak zorunda değildir.

Yönetim raporlaması işletmenin bütününe değil alt parçaları (İş kolu, Depatman, Takım)’na odaklanır. Yönetim raporlaması ile işinizin küçük parçalarına odaklanıp analiz yapabilirsiniz. Örneğin, pazarlama departmanının belirli dönemlerde nasıl icra ettiğini ya da en çok hangi satış personelinin satış yaptığını yönetim raporlaması sayesinde öğrenebilirsiniz.

Yönetim raporlaması küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ve birçok CEO için işletme hakkında önemli ipuçları sağlar. Doğru ve stratejik kararlar verebilmek için yönetim raporlamasına ihtiyaç vardır. Yönetim raporlaması ile geleceğe yönelik kararlar alabilir ve işinizin sürdürülebilirliğini sağlarsınız.

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlaması), şirketlerin teknoloji, hizmet ve insan kaynakları ile ilgili birçok işlevi otomatikleştiren entegre uygulamaları kullanmasına olanak tanıyan bir işletme süreçleri yönetimi yazılımıdır.

Şirketlere bu işleve ilişkin destek sağlanır. Müşterinin ilgili fikirlerini geliştirir, sisteme entegre eder ve kaynak planlama kararlarına yardımcı olunur.

Şirketin iş gereksinimleri, çalışanların eğitimi, iş süreçleri ve çalışan iletişimi dahil olmak üzere birçok alandaki yazılım ihtiyaçları değerlendirilir.

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir.

Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans yönetimi alanındaki hizmetlerimiz insan kaynakları stratejileri ile iş stratejilerini uyumlu hale getirmek üzere kurumun performansı üzerinde etkili olabilecek çalışanlar ile ilgili konulara odaklanmaktadır.

Bu hizmet iş öncelikleri doğrultusunda, işgücü gruplarını ve bu gruplara ait kritik yetkinlik setlerini ortaya koymak ve çalışanların bu çerçevede geliştirilmesi ile elde tutulmasını sağlamak üzere entegre süreçlerin, programların ve uygulamaların ortaya konulmasını içermektedir.

Performans yönetimi süreci yetkinlik modelinin oluşturulması, herhangi bir görev, iş ailesi veya organizasyon için üstün performansı ortalama performanstan ayıran bilgi, beceri, yetenek ve kişisel özellikleri kapsayan davranışsal modellerinin geliştirilmesini süreciyle başlamaktadır. Bu hizmetimizde odak noktası performans beklentilerinin oluşturulması, çalışanlara geri bildirim sağlanması ve bu beklentilere ulaşılabilmesi için çalışanlara koçluk yapılması, performans sonuçlarının ortaya konulması ve gözden geçirilmesini içermektedir.

Organizasyonlara başarılı ve yüksek performanslı kaynak sağlamanın en önemli ve en etkin yolu eğitimden geçmektedir. Uygulanan bir eğitimin başarısı, her şeyden önce eğitimin bir ihtiyaçtan kaynaklanmasına ve ihtiyaca cevap vermesine bağlıdır. Geliştirilecek ve uygulanacak eğitim programının hareket noktası eğitim ihtiyacıdır. Eğitim planlama süreçlerinin tasarımı hizmetleri; düzenlenen eğitimlerin, kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamaya yönelik planlar dahilinde, doğru adımlarla atılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

• İş analizleri ile çalışanların niteliklerinin ve yetkinliklerinin kurumun ihtiyaçları ile ne kadar uyumlu olduğunun anlaşılması
• Performans değerlendirmeleri ile geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
• Çalışanlara yönelik anketler, testler ile eğitim ihtiyacının kişisel değerlendirmeler ile tespit edilmesi

şeklinde özetlenebilir.

Uluslararası metodolojiler (lean manufacturing – JIT) kullanılarak; kuruluşun değer akış analizi (Value stream mapping VSM) ve süreç analizi (prosess mapping-PM) yapılarak gelişmeye açık alanların belirlenmesi, verimlilik projeleri analizi ve planları için danışmanlık ve eğitimlerimiz mevcuttur.

  1. Değer akış analizi danışmanlığı: Uluslararası metodolojiler (VSM) eşliğinde kuruluşun değer yaratmayan –israf olarak adlandırılan faaliyetleri belirlenerek, iyileştirme fırsatları raporlanmaktadır. Taşıma, stoklama, elleçleme, tamir-yeniden işleme, control v.b faaliyetler değer yaratmayan faaliyetler olarak adlandırılmakta ve tek parça üretim adını verdiğimiz yalın üretim bakışı ile maliyetleri minimize edecek ve verimliliği maksimize edecek Verimlilik projeleri önerilmektedir.
  2. Süreç akış analizi danışmanlığı: Uluslararası metodolojiler (PM) eşliğinde kuruluşun süreçleri detaylı analiz edilmekte ve iyileştirme fırsatları raporlanmaktadır. Süreç inovasyonu fırsatları belirlenmekte, projelendirilmekte ve önerilmektedir.
  3. Verimlilik programını hazırlama ve projeleri hayata geçirme danışmanlığı: Değer akış veya süreç akış analizleri sonrasında ortaya çıkan iyileştirme fırsatları detaylı olarak projelendirilmekte, Uluslararası metodolojiler (JIT) eşliğinde çağrılar takip edilerek uygun desteklerle (Kalkınma ajansları v.b) desteklenmesi önerilerek hayata geçirilmesinde Verimlilik danışmanlığı Hizmetleri sunulmaktadır.
  4. Verimlilik yönetimi eğitimleri: Kuruluşun ilgili yönetici, mühendis ve teknikerlerinin katılımı ile oluşturulan guruba kuruluşun içerisinde bulunduğu sektöre özel olarak aşağıdaki eğitimler verilmektedir.