Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür.
Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaftır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir.

Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzalarının yetkili makam tarafından onaylanarak, imza beyanlarının hazırlanması gerekmektedir. Türkiye’de bu işlem herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yapılmaktadır.

Şirket sermayesinin %0,04’ünün “Rekabet Kurumu Payı” olarak, bu kurumun banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Bu işlem için ayrıca bankaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Diğer kuruluş işlemleriyle birlikte bu bedel ticaret sicili müdürlüğünde ödenebilmektedir. Ayrıca anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların en az %25’inin, şirketin tescilinden önce şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Mali Müşavirlik hizmetleri kapsamında mükelleflerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, Çifte Vergileme Önleme Anlaşmaları, kanunlar ve mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktayız.

Müşterilerimize sunduğumuz müşavirlik hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 • Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü
 • Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • B/A ve B/S Formların elektronik ortamda iletilmesi

Finansal Muhasebe tüm kararların temeli ve başarılı bir iş yönetimi için en önemli kaynaklardan biridir.

Finansal Muhasebe hizmeti kapsamında aşağıdaki konularda sizlere yardımcı olmaktayız:

 • Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi
 • Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık, Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
 • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

  personel muhasebesi ile ilgili tüm işlemleri üstlenmek ve müşterilerimizi  konu ile ilgili tüm işlemlerde desteklemek amacını taşımaktayız.

A.   SGK İşlemleri

SGK ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yanında ücret bordroları ve ile ilgili işlemlerin yapılmasıdır.

 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
 • Bordro ve hesap pusulalarının müşterinin uygun gördüğü yöntem ve yol ile çalışanlara iletilmesi
 • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi
 • İşyeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
 • İşten ayrılan Personel için İhbar ve Kıdem Tazminatı tutarlarının hesaplanması
 • İşe giriş ve çıkışlar da kanuni bildirimlerin yapılması
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formların hazırlanması
 • Çalışanların hesaplamalar hakkındaki sorularının cevaplandırılması konusunda yardımcı olunması
 • Maaş ödemelerinin yapılması aşamasında yardımcı olunması

Kurum ve kuruluşlar, vergi teşviklerinden yararlanmak, pazar paylarını arttırmak, planladıkları hedeflere ulaşmak veya aralarındaki rekabeti sona erdirmek gibi nedenlerle birleşerek tek bir hukuki varlık haline gelebilmektedirler. Devir işlemi ise birleşmenin özel bir türüdür. Yine ortaklık faaliyetlerinin nevi değiştirmesi ve faaliyet alanlarının ayrıştırılması gibi sebeplerle şirketler bölünebilmektedir. Nihayetinde ise ortakların kararı veya kanuni zorunluluklar neticesinde şirketler tasfiyeye girebilmektedirler.

6102 Sayılı Ticaret Kanunu ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerince düzenlenen tasfiye, birleşme, devir ve bölünme işlemleri son derece önemli ve risk içeren işlemlerdir.

Şirket kapatma, yani hukuki tabiriyle tasfiye, bir şirketin ticari faaliyetlerini sona erdirme işlemlerinin başlatılması ve sonuçlandırılması olarak ifade edilebilir. Bu sürece hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi mükellefleri gerek duyabilir. Mevzuatta belirlenen süreç tamamladıktan sonra tasfiyeye tabi tutulan şahıslar ve tüzel kişilerin resmi kamu kurum ve kuruluşlarında (Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kuruluşlar) kayıtlı olma durumları resmen sona erer. Söz konusu kayıtların silinmesiyle birlikte tasfiye tamamlanmış olur.

• Anonim şirketin Limited şirkete dönüştürülmesi işlemleri
• Limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi işlemleri
• Ticari işletmelerinin Limited şirket veya Anonim şirkete dönüştürülmesi işlemleri
• Kollektif ve komandit şirket türlerinin Anonim ve Limited şirket türlerine dönüştürülmesi için gerekli olan işlemler

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu
 • Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Raporu
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Raporu
 • KOBİ Tespitine Ait SMMM Raporu
 • Sermaye Azaltmada SMMM Raporu
 • Sermaye Azaltmada Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Raporu
 • Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) SMMM Raporu
 • Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) Tasfiye Memuru / Memurları Raporu
 • Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Raporu
 • Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Raporu
 • Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu
 • Tam Bölünme, SMMM Raporu
 • Kısmi Bölünme, SMMM Raporu
 • Normal Birleşme, SMMM Raporu
 • Kolay Birleşme, SMMM Raporu
 • Tür Değişikliği, SMMM Raporu