Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

Kalkınma Ajanslarının görevleri;

 1. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 2. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
 3. Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 6. Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Kalkınma Ajansı

Web Sitesi

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)

http://www.ahi-ka.org.tr/

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA)

http://www.ankaraka.org.tr/

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

http://www.baka.org.tr/

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

http://www.bakka.org.tr/

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

http://www.bebka.org.tr/

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

http://www.cka.org.tr/

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

http://www.dika.org.tr/

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

http://www.dogaka.org.tr/

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

http://www.daka.org.tr/

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)

http://www.doka.org.tr/

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)

http://www.marka.org.tr/

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)

http://www.fka.org.tr/

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)

http://geka.org.tr/

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)

http://www.gmka.org.tr/

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

http://www.ika.org.tr/

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

http://www.istka.org.tr/

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

http://www.izka.org.tr/

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ)

http://www.karacadag.org.tr/

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)

http://www.kuzka.gov.tr/

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)

http://www.kudaka.org.tr/

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

http://www.mevka.org.tr/

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)

http://www.oran.org.tr/

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

http://www.oka.org.tr/

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)

http://www.serka.org.tr/

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)

http://www.trakyaka.org.tr/

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA)

http://www.zafer.org.tr/