Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

 • Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

Yatırım Teşvik Belgesi Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz. Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;

Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.

Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler. Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir. 

Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu:

 • Yatırım Teşvik Belgesi toplam harcama tutarığı içeriğine,
 • Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı asgari yatırım tutarının aşılmış olmasına,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımın üretim yapabiliyor olmasına,

Bağlı olarak Yatırım Teşvik belgesi kapatma işlem kurum tarafından onaylanır.

Yatırım Teşvik Belgesi asgari yatırım tutarının aşılmaması, tesisin üretim yapamıyor olması, Makine ve teçhizatın yatırım yerinde olmaması veya eksik olması halinde belge kapatma talebi onaylanmaz.

Yatırım Teşvik Belgesinin müeyyidesi:

Yatırımcının yararlandığı tüm destekler, 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte tahsil edilir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Faydaları

 • İthalat Gümrük vergileri, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet.
 • Vergi, Resim ve harç istinası, KKDF istinası
 • Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama
 • KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilmesi
 • İndirimli teminat kullanımı

Yurtdışında işçiliğin ucuz olması sebebiyle firmalar üretimlerinin belli bir aşamasını yurtdışında gerçekleştirmek isteyebilirler. Yurtdışına gönderilen ürünlerin işçiliğe tabi tutulduktan sonra tekrar ithal edilmek istenmesi durumunda gümrükte ortaya doğabilecek vergilerin ödenmemesi için devletin sunmuş olduğu bir teşvik belgesidir. 

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; 

 • Gümrük vergisi, 
 • Katma değer vergisi, 
 • KKDF 

gibi vergileri ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. 

Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz

Hariçte İşleme İzin Belgesinin Faydaları

Bu belge kapsamında tekrar geri getireceğiz ürünlerinize gümrükte doğacak ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden ithal edebilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Kimlere Verilir?

Nihai ürünün üretimi yurtdışında gerçekleşeceği için kapasite raporu aranmamaktadır. Yurtdışında bu şekilde üretim yapmayı düşünen firmalara verilen bir belgedir. 

İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir. Mezkur sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.

Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2017/4) oluşturmaktadır.